Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Karijera

Postanite dio našeg tima

Uspješnim profesionalnim radom i zalaganjem naših zaposlenih, kao i lojalnošcu naših klijenata, tokom poslednjih 20 godina rada ZAJEDNO smo izgradili obostrano povjerenje i dugorocne odnose sa našim klijentima.

Naša misija je uspostavljanje i održavanje dugorocnog poslovnog odnosa sa našim klijentima, kako bi u potpunosti zadovoljili njihove potrebe, te im pružili brze, efikasne i jednostavne bankarske usluge!

U cilju ostvarenja naših strateških ciljeva, nudimo mogucnost i perspektive za strucnjake iz razlicitih profesionalnih oblasti, koji žele da rade u dinamicnom okruženju, koji su spremni da strastveno pristupaju poslovnim izazovima i koji su motivisani da ulože maksimalan trud za uspješnu karijeru, kao i talente koji ce unijeti novu energiju, stvoriti neku novu vrijednost i pokazati spremnost da zajedno sa nama grade našu Banku.

Ukoliko ste osoba koja je:

 • ekonomske, pravne, elektrotehnicke i informaticke struke
 • imate razvijene komunikacione vještine
 • timski igrac, strpljivi i fleksibilni
 • poštujete radna i eticka nacela i standarde

Pozivamo vas da nastavite vašu karijeru sa našim timom

Konkursi

Otvoreni konkursi

Viši saradnik za bankoosiguranje u odjeljenju za poslove zastupanja u osiguranju, Sektor razvoja i upravljanja proizvoda

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 14.05.2024. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Obavljanje složenih operativno-tehničkih i specijalističkih poslova koji zahtjevaju dobra stručna znanja i vještine iz područja rada zastupanja u osiguranju i poslovanja putem posrednika u osiguranju
 • Praćenje i analiziranje tržišta iz domena poslovanja Odjeljenja
 • Razvijanje i uvođenje novih proizvoda u poslovanju Banke iz domena osiguranja
 • Uvođenje osiguranja od rizika za vazeće bankarske proizvode za klijente Banke, fizička i pravna lica
 • Provođenje obuka u cilju edukacije zaposlenih za prodaju i promovisanje proizvoda iz domena osiguranja proizvoda i lica
 • Usaglašavanje proizvode, u komunikaciji na nivou Grupacije i održavanje komunikacije i poslovnog odnosa sa društvima za osiguranje
 • Praćenje i uvođenje osiguranja od rizika za važeće bankarske proizvode za klijente Banke (bankoosiguranje)
 • Ažuriranje i izrađivanje procedura, uputstva i dr.akte iz domena rada Odjeljenja
 • Izrada internih i eksternih izvještaja iz oblasti rada Odjeljenja i Sektora
 • Koordinisanje rada u slučaju prijave nastanka osiguranog slučaja po polisama koje su vinkulirane u korist Banke
 • Praćenje zakonskih i dr. propisa, pravila Grupacije i stručne prakse u oblasti rada Odjeljenja i obavještava neposrednog rukovodioca o izmjenama istih, davanje inicijative, preporuka i mišljenja o potrebi izmjena akata i obrazaca Banke radi unapređenja rada i poslovanja iz djelokruga Odjeljenja, predlaganje konkretnih rješenja i akte, te usklađivanje akata sa navedenim propisima i pravilima
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i radu Odjeljenja

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS - 7.stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet ili fakultet organizacionih nauka i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili slicnim poslovima ili SSS / VS – 4/6. stepen stručne spreme ekonomskog smjera i najmanje 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • informatička znanja i vještine za obavljanje poslova radnog mjesta
 • aktivno znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
 • vozačka dozvola ''B'' kategorije

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: [email protected]

Samo kandidati koji ispunjavaju propisane posebne uslove bice ukljuceni u proces selekcije kandidata.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “ATOS BANK” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu [email protected] ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Savjetnik za mala i srednja preduzeća u Filijali Bijeljina

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Bijeljina

Rok za podnešenje prijave: 15.05.2024. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavljanje poslova prodaje proizvoda i usluga Banke, namjenjenih klijentima klasifikovanim kao ''mala i srednja preduzeća'', koji se obavljaju u filijalama i agencijama Banke, a koji obuhvataju:

 • Komunikaciju sa klijentima radi analize potreba klijenta
 • Identifikaciju klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti klijenta
 • Otvaranje transakcionih i drugih računa ''malih i srednjih preduzeća'', kao i paketa proizvoda koji uključuju ove račune
 • Obradu svih kreditnih zahtjeva klijenata
 • Zaprimanje zahtjeva za izdavanje svih vrsta platnih kartica i uručivanje istih po izradi
 • Prijem, evidenciju i realizaciju bezgotovinskih platnih transakcija
 • Zaprimanje, obradu i realizaciju poslova u vezi depozita klijenata
 • Zaprimanje, evidenciju i obradu zahtjeva za kreditne proizvode (krediti, kreditne kartice, dozvoljeno prekoračenje, garancije, akreditivi)
 • Popunjavanje kreditne aplikacije i pripremanje kreditnog prijedloga
 • Obezbjeđuje potpisivanje dokumenata u vezi ugovorenih poslova iz domena radnog mjesta
 • Monitoring poslovanja klijenata malih i srednjih preduzeća
 • Analiziranje izvještaja u cilju utvrđivanja prodajnog potencijala
 • Obavljanje poslove prodaje, promovisanja proizvoda i usluga banke za klijente malih i srednjih preduzeća
 • Provodi i odgovara za realizaciju preuzetog plana prodaje na kvartalnom i godišnjem nivou
 • Obavlja terenske posjete klijentima na lokacijama na kojima klijent obavlja svoje poslovne aktivnosti
 • Izdaje potvrde klijentima u vezi stanja računa ili za proizvode koje klijenti koriste
 • Informisanje neposrednih rukovodilaca o svim saznanjima vezanim za tržište konkurencije iz domena poslova radnog mjesta
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proisteklu iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS – 7. stepen stručne spreme, ekonomskog smjera ili drugog društvenog smjera i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, ili najmanje 2 godine na istim ili sličnim poslovima ili SSS/VS – 4. ili 6. stepen stručne spreme društvenog smjera i najmanje 7 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • informatička znanja i vještine za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Vozačka dozvola ''B'' kategorije

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: [email protected]

Samo kandidati koji ispunjavaju propisane posebne uslove bice ukljuceni u proces selekcije kandidata.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “ATOS BANK” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu [email protected] ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Napredujemo i rastemo ZAJEDNO

Ukoliko želite da širite svoje vidike i znanja, pristupacni ste i otvoreni za nova iskustva onda ste vi idealan kandidat za rad u našoj Banci.

Nudimo:

 • rad u Banci koju klijenti biraju zbog kvaliteta usluge i uzajamnog povjerenja

 • mogucnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri

 • strucno usavršavanje

 • izazovno i dinamicno radno okruženjestrucno usavršavanje

Niste pronašli odgovarujuce radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?